Jump to content

Általános szerződési feltételek

Frissítve: 2013. október 28

Verzió: 1.0

Jelen általános szerződési feltételek a Senswerk Kft. által kiadott adás-vételi valamint megbízási, szolgáltatási szerződések, a továbbiakban szerződések mellékleteként jött létre.

1. Általános adatok, elérhetőségek

Jelen szerződésben foglalt Szolgálató a Senswerk kft. (székhely: 1107 Budapest, Bihari utca 12/A, cégjegyzékszám: 01-09-904781, adószám: 14460108-2-42), Megrendelője a Szolgáltatóval szerződéses viszonyba lépő fél. A Megrendelő adatait az adás-vételi, megbízási, szolgáltatási szerződés Megrendelő adatai része tartalmazza.

A Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken, munkanapokon 9-18 óra között biztosít ügyfélszolgálatot:

Mobil elérés: +36-70-603-2716

Vezetékes elérés: +36-1-769-2132

E-mail:

Irodánk címe: XIII. kerület, 1132 Budapest, Visegrádi utca 23, 29-es kapucsengő

2. Licence feltételek

A Szolgáltató az általa kiadott szoftver termékekhez licence-t biztosít, mely minden esetben a szerződés részét képezi. Amennyiben a szerződés másképp nem rendelkezik, úgy a szerződésben szereplő szoftver örökös használati joga a szerződés Megrendelőjének tulajdonába száll a szoftver díjának maradéktalan kifizetése után.

A Megrendelő a szoftvert nem értékesítheti, adhatja bérbe, lízingelheti, adhatja kölcsön harmadik fél felé, a Szolgáltató külön engedélye nélkül, továbbá 1 példányban futtathatja. A Megrendelő a szoftver licence jogait a Szolgáltató hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át harmadik fél felé.

A Megrendelő a szerződés aláírásakor tudomásul veszi, hogy a szoftver terméket szerzői jogok védik, a szoftver a Szolgáltó szellemi tulajdonát képezi. A szoftvert tilos visszafejteni, belső felépítését elemezni, amennyiben a Felek közötti szerződés máshogy nem rendelkezik.

Amennyiben a Megrendelő tudomást szerez a szoftver bármiféle jogosulatlan felhasználásáról, köteles mindent megtenni annak megszüntetése érdekében. A tudomására jutott jogosulatlan felhasználást köteles megakadályozni, továbbá köteles a tudomására jutott adatokról a Szolgáltatót haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató köteles az illetéktelen felhasználást megszüntetni, illetve a szükséges jogi lépéseket megtenni.

A szoftver illetéktelen felhasználásából eredő károkért a Szolgáltató csak abban az esetben vállal felelősséget:

 • Ha a Megrendelő mindent megtett annak érdekében, hogy a szoftver használatához szükséges hozzáférések, különös tekintettel a webtárhely és adatbázis hozzáférésekre, valamint a szoftver haszhálatáthoz szükséges jelszavakra, ne kerülhessenek illetéktelenek tulajdonába, valamint ne ismerhessék meg azokat.
 • Továbbá mindent megtett annak érdekében, hacsak a szoftver üzemeltetéséhez szükséges környezetet nem a szolgáltató biztosítja, hogy az adott környezet illetéktelenek számára ne válljon hozzáférhetővé.
 • Amennyiben a Megrendelő a webtárhelyhez olyan jelszót ad meg, mely nem felel meg a biztonságos jelszavak kritériumainak, úgy a Szolgáltatót az ebből eredő károkért nem terheli felelősség.
 • Abban az esetben, ha a Megrendelő az illetéktelen hozzáférés tudomására jutásakor nem vagy késve értesíti a szolgáltatót, úgy a Szolgáltatót az ebből eredő károkért felelősség nem terheli.

A Megrendelő a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató egyedi szoftverek esetében használt általános programozás technikai elemeket más munkái során is felhasználhatja, dobozos szoftverek esetében azokat korlátlanul értékesítheti.

Nem képezi a Szolgáltató feladatát a Megrendelő által használni kívánt berendezések alkalmassá tétele a Szolgáltató szoftvereinek fogadására és futtatására, hacsak a szerződés ezt külön nem tartalmazza vagy a szoftver nem a Szolgáltató által biztosított környezetben kerül futtatásra.

A számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem garantálja, hogy az átadott szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve, hogy minden berendezéssel és szoftver konfigurációval kompatibilis. A felmerülő hibák javításáért a Szolgáltató a garanciális feltételeknek megfelelően felelős, hacsak a szerződés máshogy nem rendelkezik.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal információ vagy adatvesztésért, formázási hibákért illetve egyéb közvetett vagy közvetlen károkért, ide értve az üzleti haszon elmaradását, üzleti tevékenység félbeszakadását, üzleti információk elvesztését vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkat, amely a szoftverek használatából vagy nem használhatóságából ered, hacsak a szerződés máshogy nem rendelkezik. A Szolgáltató még abban az esetben sem vállal kártérítési felelősséget, ha tájékoztatták a hibák bekövetkezésének lehetőségéről.

A Szolgáltató a kárral arányosan, maximálisan a szoftver nettó licence díjának erejéig vállal felelősséget az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdések esetében, abban az esetben, ha a Megrendelő bizonyítani tudja a tényleges kárt és annak mértékét.

3. Garanciális feltételek

A Szolgáltató az általa készített dobozos valamint egyedi fejlesztésű szoftverekre a   szerződésben foglaltak szerint garanciát vállal. A garancia időtartamát az adott szerződés tartalmazza. Hacsak a szerződés máshogy nem rendelkezik, a Szolgáltató a dobozos szoftver termékekre (pl. SenSCMS, SenSWebshop, SenSDM, SenSERP) 6 hónap, az egyedi fejlesztésű  szoftverekre 1 év garanciát vállal.

A garancia érvényességének kezdete minden esetben a rendszer átadási jegyzőkönyvének kelte vagy az élesítés időpontja. A garanciális időtartam alatt a Szolgáltató köteles a garanciális hibákat javítani az adott szerződésben meghatározottak szerint. Amennyiben a szerződés máshogy nem rendelkezik, úgy a javítás megkezdését a Szolgáltató a bejelentéstől számított 72 órán belül köteles megkezdeni és a javítás időtartamáról a Megrendelőt tájékoztatni. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez olyan tényről mely a javítást nehezíti vagy ellehetetleníti, úgy arról a Megrendelőt köteles tájékoztatni.

A garanciális javítások köre nem terjed ki azokra a szoftver hibákra, adatvesztésekre, formázási hibákra, melyek a helytelen tartalom kezelésből, illetve a szoftver helytelen üzemeltetéséből adódnak.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftverek a Megrendelő igényeinek, követelményeinek, felhasználási szempontjainak teljes mértékben megfelelnek. Ezen problémák, zavaró tényezők nem képezik a garanciális javítások körét. A szoftver a szerződésben rögzített specifikációtól eltérő működése esetén számít garanciális javításnak.

A számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem garantálja, hogy az átadott szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve, hogy minden berendezéssel és szoftver konfigurációval kompatibilis. A felmerülő hibákat a Szolgáltató a garanciális feltételeknek megfelelően javítja, de azokért anyagi felelősségel nem tartozik.

4. Fizetési és követeléskezelési szabályzat

Amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik a szerződésben szereplő díjak rendezésére a Szolgáltató az alábbi lehetőségeket kínálja:

 • Készpénzes befizetés irodánkban, munkanapokon 9-18 óra között.
 • Átutalással a Szolgáltató bankszámlájára.

 

Amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik a Szolgáltató az átadását (teljesített szolgáltatás, szoftver...) követően 8 napos számlát állít ki, melyet a Megrendelő a fizetési határidőn belül köteles pénzügyileg teljesíteni. Amennyiben a Megrendelő a számlázott tételek jogosságát nem ismeri el, úgy reklamációval fordulhat a Szolgáltatóhoz a számla lejáratának határideje előtt.

A Szolgáltató a szolgáltatást, fejlesztést csak a számla ellenértékének beérkezését követően élesíti, kivéve a Felek ettől eltérő megállapodása esetén.

A tartozás lejártát követően a Szolgáltató a Megrendelőt e-mail üzenetben értesíti. Az e-mail üzenet tartalmazza a követelések adatait, de nem tartalmazza a számlák elektronikus másolatát. Ezt a Szolgáltató a Megrendelő kérése esetén e-mailben biztosítja.

Amennyiben a Megrendelőhöz nem érkezett meg a számla, úgy a Megrendelő tájékoztatása alapján a Szolgáltató hitelesített számla másolatot küld postai úton valamint a számla elektronikus másolatát.

A Szolgáltató jogosult a késedelmes napokra, amennyiben a szerződés máshogy nem rendelkezik, késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamat követeléstől a Szolgáltató eltekinthet.

A Szolgáltató jogosult a 30 napot meghaladó tartozás esetén a követelés behajtás rendezésére harmadik fél segítségét igénybe venni, valamint a Megrendelő és a számlák adatait átadni harmadik fél részére.

A Szolgáltató a 30 napot meghaladó tartozások átadása előtt elektronikus formában tájékoztatja a Megrendelőt és egy végső határidőt biztosít a kintlévőség rendezésére a harmadik félnek történő átadás előtt.

A Szolgáltató a számlákat ügyfelenként összevontan kezeli. 30 napot meghaladó tartozás esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelő szolgáltatásait korlátozni vagy szüneteltetni a kintlévőség rendezésének időpontjáig. A kintlévőség megfizetését követően a Szolgáltató 24 órán belül köteles a Megrendelő szolgáltatásait biztosítani. A kiesés időtartamára a Megrendelőt semmilyen kártérítési kötelezettség nem illeti meg sem a szolgáltatás kieséséért, sem a szolgáltatás kiesésével összefüggésben felmerülő közvetett vagy közvetlen károkért.  A Szolgáltató nem felelős továbbá a korlátozásból vagy a szüneteltetésből adódó semmilyen adatvesztésért, meghibásodásért.

A szolgáltatás szüneteltetének, valamint ismételt biztosításának költségeit a Szolgáltató jogosult a Megrendelő felé kiszámlázni.

5. Túlzott erőforrás használat

Jelen pont csak a Szolgáltatónál webtárhely szolgáltatással rendelkező felhasználók esetén értelmezhető.

A Szolgáltató szerverén tárolt tartalmakra és azon igénybevett szolgáltatásokra az alábbi felhasználási feltételek vonatkoznak.

 • A szerver számítógép korlátlanul rendelkezésre álló erőforrásait (processzor, memória és sávszélesség) oly módon jogosult a megrendelő igénybe venni, hogy azzal ne csorbuljon ugyanazon a szerveren szolgáltatást igénybevevő más ügyfelek jogai ('fair-use')
 • A tárhelyen elhelyezett tartalomért kizárólag a megrendelő tartozik felelősséggel.
 • A megrendelő nem folytathat olyan tevékenység, mely jogsértő vagy tiltott (különösképpen, de nem kizárólag ideértve: spam, portscan, open relay, DDoS)
 • A szolgáltatást harmadik személy részére sem ingyen, sem ellenszolgáltatás fejében nem értékesítheti tovább.
 • A megrendelő részére kiadott felhasználói név és jelszó használati jogáról a megrendelő rendelkezik, ugyanakkor a jelszót publikus helyre elhelyezni, vagy bármely más módon bárki számára elérhetővé tenni tilos.